صفر محمدی

صفر محمدی

صفر محمدی به عنوان بازیگر در فیلم های سینمایی خورشید و مغزهای کوچک زنگ زده حضور داشته است.