دانلود سریال زخم کاری بازگشت فصل ۱ و ۲ دانلود قانونی

دانلود سریال زخم کاری بازگشت فصل ۱ و ۲

ملکی یکی از مدیران یک شرکت موفق است که توسط ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی به او دستور می دهد تا با نروژی ها درباره یک معامله بزرگ نفتی مذاکره کند. پس از امضای قرارداد ، نروژی ها می خواهند مبلغ قرارداد را انتقال دهند ، که من

قسمت آخر سریال زخم کاری بازگشت اضافه شد